Jennifer Bohanek

13 McAlester Hall
bohanekj@missouri.edu